Goi Mailako arkitekto batek emango duen udal hirigintza aholkularitza zerbitzua kontratatzeko 2017ko martxoaren 21eko alkatetza ebazpenaren bitartez onartutako lizitaziorako administrazio klausulen pleguen aurka EHAEO-k aurkeztutako berraztertze-errekurtsoa ezeztea