Lanen eskabide formularioa - Formulario: Instancia obras

Lehen abizena / Primer apellido *
Bigarren abizena / Segundo apellido *
Izena / Nombre *
N.A.N. / D.N.I. - Pasaportea / Pasaporte *
Udalerria / Municipio *
Lurralde Historiko edo Probintzia / Territorio Histórico o Provincia *
P.K. / C.P. *
Kalea, Plaza, Zk. Oina, Eskua / Calle, Plaza, Núm, Piso, Mano *
Telefonoa / Teléfono *
Mobila / Móvil *
Helbide elektronikoa / Correo electrónico *
Noren izenean / A nombre de quién *
Izen, abizenak / Nombre, apellidos
N.A.N. / D.N.I. – I.F.Z. / C.I.F. – Pasaportea / Pasaporte
Udaler. / Municip.
Probintzia edo Lurralde Historikoa / Provincia o Territorio Histórico
Posta-kodea / Código postal
Helbidea / Domicilio
Harremanetarako telefonoa / Teléfono de contacto
Egin nahi den lana / Obra a realizar *
Lanaren helbidea / Dirección obra *
EIT bati dagokion obra-lizentziarako eskaera / Solicitud de licencia de obras relacionada con una ITE *

EDUKIONTZIA / CONTENEDOR *

Edukiontziaren iraupena / Duración del contenedor
ANDAMIOAK / ANDAMIOS *

Andamioen iraupena / Duración del andamio
Eransten diren agiriak / Documentos que se adjuntan *

Aurrekontua / Presupuesto *
Arkitektoa / Arquitecto *
Aparejadorea / Aparejador *
Arestian aipatu lanak egiteko BAIMENA eskatzen dizut / Solicito LICENCIA para realizar las obras mencionadas *
Adjuntar archivo

El archivo adjunto no puede sobrepasar los 20 MB.