Kirol sustapen formularioa - Formulario promoción deporte

Lehen abizena / Primer apellido *
Bigarren abizena / Segundo apellido *
Izena / Nombre *
N.A.N. / D.N.I. - Pasaportea / Pasaporte *
Udalerria / Municipio *
Lurralde Historiko edo Probintzia / Territorio Histórico o Provincia *
P.K. / C.P. *
Kalea, Plaza, Zk. Oina, Eskua / Calle, Plaza, Núm, Piso, Mano *
Telefonoa / Teléfono *
Mobila / Móvil *
Helbide elektronikoa / Correo electrónico *
Noren izenean / A nombre de quién *
Izan, abizenak / Nombre, apellidos
N.A.N. / D.N.I. – I.F.Z. / C.I.F. – Pasaportea / Pasaporte
Udaler. / Municip.
Probintzia edo Lurralde Historikoa / Provincia o Territorio Histórico
Posta-kodea / Código postal
Helbidea / Domicilio
Harremanetarako telefonoa / Teléfono de contacto
Kiroldegia / Polideportivo *

Bazkideak eta horien adina / Soci@s y la edad de l@s mism@s
Zein aldirako eskatzen den dirulaguntza / Periodo para el que se solicita subvención *
Kontu zk. / Nº de cuenta *
Adjuntar archivo

El archivo adjunto no puede sobrepasar los 20 MB.